W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „ŻŁOBEK STUMILOWY LAS - 21 miejsc opieki w gminie Komorniki wsparciem aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 r.ż.”o numerze RPWP.06.04.01-30-0005/18 udostępniamy zapytania ofertowe na usługi. Termin składania ofert do 01.03.2019r.
z postępowania ofertowego wyklucza się Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 
  • którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263),
 
  •  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.),
 
  • skarbowe,
 
  • o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769).
LOGOPEDA 
PSYCHOLOG
J.ANGIELSKI
RYTMIKA
ZAJ.TEATRALNE
Oferty należy składać na załączonym druku w nieprzekraczalnym terminie do  01.03.2019 za pośrednictwem poczty email z dopiskiem oferta 6.4.1., poczty tradycyjnej, kurierem bądź osoboście w biurze projektu mieszczącym sie przy ul. Południowej 48 w Plewiskach
OFERTA NA DOSTAWĘ USŁUG
W związku z przystąpieniem do realizacji projektu  "Żłobek STUMILOWY LAS II: wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznań." Konkurs nr RPWP.06.04.02-IZ-00-30-001/18 udostępniamy zapytania ofertowe na usługi. Termin składania ofert 06.05.2019r.
 
Z postępowania ofertowego wyklucza się Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 
  • którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263),
 
  •  o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.),
 
  • skarbowe,
 
  • o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769).
RYTMIKA
PSYCHOLOG
J.ANGIELSKI
ZAJ.TEATRALNE
LOGOPEDA
Oferty należy składać na załączonym druku w nieprzekraczalnym terminie do  06.05.2019 za pośrednictwem poczty email z dopiskiem oferta 6.4.2., poczty tradycyjnej, kurierem bądź osoboście w biurze projektu mieszczącym się przy ul. Południowej 48 w Plewiskach
OFERTA NA DOSTAWĘ USŁUG