ŻŁOBEK STUMILOWY LAS  II : wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania

Żłobek STUMILOWY LAS II: wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznań.

Konkurs nr RPWP.06.04.02-IZ-00-30-001/18

nr konta do wpłat rodziców - projekt nr 2 
14 1090 1476 0000 0001 4265 5903

 

Ogłaszamy nabór 

Wobec niezaprzeczalnej i stale rosnącej potrzeby zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom w żłobkach oraz pomocy ich rodzicom pragniemy przedstawić najważniejsze warunki uczestnictwa w prowadzonym przez  DAMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach projekcie „ŻŁOBEK STUMILOWY LAS II: wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020, Działanie 6.4.2. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Naczelnym celem projektu nie jest tylko utworzenie i prowadzenie żłobka czyli opieki nad dziećmi ale również pomoc rodzicom i opiekunom w powrocie do pracy i aktywizacji zawodowej. Z założenia tego wynika konieczność spełnienia szczególnych warunków przez rodziców dzieci objętych opieką w naszym żłobku. Jednocześnie jednak mogą oni skorzystać z preferencyjnych warunków finansowych -czyli niższej opłaty za opiekę nad dzieckiem dla rodzica  Pokrycie kosztów opieki świadczenia usług opieki nad jednym dzieckiem ze środków unijnych może trwać maksymalnie 12 miesięcy i nie pokrywa ich w całości jednak znacząco je obniża.

Projekt w zakresie opieki nad dziećmi  będzie realizowany od 01.czerwca  2019 roku do 31 maja 2020r. 

Głównym celem projektu jest utworzenie 21 miejsc opieki nad dziećmi oraz wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolność do zatrudnienia w okresie realizacji projektu , 21 osób ( 16K i 5M), zamieszkujących w gminie Komorniki, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3 i dla których opieka ta stanowi barierę w powrocie/wejściu na rynek pracy.

Grupa docelowa projektu:

 - 21 osób fizycznych (16K,5M), zamieszkujących w województwie wielkopolskim, na terenie gminy Komorniki, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Schemat rekrutacji ( 10-17 maj 2019r.):

punktacja:

 - bezrobotny/ bierny zawodowo - 10 pkt

 - o niskich kwalifikacjach - 5 pkt

 - długotrwale bezrobotny - 5 pkt

 - niepełnosprawny - 4 pkt

 - 50 lat i więcej - 3 pkt

 - urlop macierzyński/ rodzicielski - 2 pkt

 - pracujący  - 1 pkt

 

do projektu zakwalifikowanych zostanie 21 osób z najwyższą liczbą punktów, zgłoszenia o niższej liczbie punktów utworzą rezerwę.

aplikacja;

pliki należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do biura projektu w nieprzekraczalnym terminie 17.05.2019 do godz 12.00

lub przesłać na adres mailowy przedszkole@stumilowy.com w tytule proszę wpisać   "rekrutacja RPWP.06.04.02-IZ-00-30-001/18"

koordynator projektu:

Monika Garczarek tel 696063800

biuro projektu:

ul Południowa 48

62-064 Plewiska ( na terenie przedszkola Stumilowy Las)