ŻŁOBEK STUMILOWY LAS -21  miejsc opieki w gminie Komorniki wsparciem aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 r. z. 

Projekt „ŻŁOBEK STUMILOWY LAS - 21 miejsc opieki w gminie Komorniki wsparciem aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 r.ż.”

o numerze RPWP.06.04.01-30-0005/18

Wobec niezaprzeczalnej i stale rosnącej potrzeby zapewnienia opieki najmłodszym dzieciom w żłobkach oraz pomocy ich rodzicom pragniemy przedstawić najważniejsze warunki uczestnictwa w prowadzonym przez  DAMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Plewiskach projekcie „ŻŁOBEK STUMILOWY LAS - 21 miejsc opieki w gminie Komorniki wsparciem aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 r.ż.

o numerze RPWP.06.04.01-30-0005/18

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020, Działanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

 

Naczelnym celem projektu nie jest tylko utworzenie i prowadzenie żłobka czyli opieki nad dziećmi ale również pomoc rodzicom i opiekunom w powrocie do pracy i aktywizacji zawodowej. Z założenia tego wynika konieczność spełnienia szczególnych warunków przez rodziców dzieci objętych opieką w naszym żłobku. Jednocześnie jednak mogą oni skorzystać z preferencyjnych warunków finansowych -czyli niższej opłaty za opiekę nad dzieckiem dla rodzica  Pokrycie kosztów opieki świadczenia usług opieki nad jednym dzieckiem ze środków unijnych może trwać maksymalnie 12 miesięcy i nie pokrywa ich w całości jednak znacząco je obniża.

Projekt w zakresie opieki nad dziećmi  będzie realizowany od 01.kwietnia  2019 roku do 31 marca 2020r. 

Głównym celem projektu jest utworzenie 21 miejsc opieki nad dziećmi oraz wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolność do zatrudnienia w okresie realizacji projektu , 21 osób ( 16K i 5M), zamieszkujących w gminie Komorniki, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3 i dla których opieka ta stanowi barierę w powrocie/wejściu na rynek pracy.

Grupa docelowa projektu:

 - 21 osób fizycznych (16K,5M), zamieszkujących w województwie wielkopolskim, na terenie gminy Komorniki, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Schemat rekrutacji ( 1-28 luty 2019r.):

punktacja:

 - bezrobotny/ bierny zawodowo - 10 pkt

 - o niskich kwalifikacjach - 5 pkt

 - długotrwale bezrobotny - 5 pkt

 - niepełnosprawny - 4 pkt

 - 50 lat i więcej - 3 pkt

 - urlop macierzyński/ rodzicielski - 2 pkt

 - pracujący  - 1 pkt

 

do projektu zakwalifikowanych zostanie 21 osób z najwyższą liczbą punktów, zgłoszenia o niższej liczbie punktów utworzą rezerwę.

aplikacja;

zgłoszenia osobiste (po wcześniejszym ustaleniu terminu)  do biura projektu. Biuro projektu mieści się na terenie Przedszkola Stumilowy Las w Plewiskach, ul. Południowa 48

koordynator projektu:

Monika Garczarek tel 696063800

Dokumenty do pobrania:

konto do wpłat rodziców :   20 1090 1476 0000 0001 4224 4224

w tytule wpłaty proszę wpisać : miesiąc, imię i nazwisko dziecka ( jeśli nazwisko uczestnika projektu jest inne proszę również wpisać nazwisko uczestnika)