REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

W dniachod 1 do 15 marca 2019 r.odbywać się będzie rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli w gminie Komorniki. Postępowaniem rekrutacyjnym (i uzupełniającym) objęte będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.] - do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. 

 

Zasady rekrutacji do danego przedszkola ustala jej Dyrektor w regulaminie dostępnym na stronie internetowej i w siedzibie danej placówki.

 

Rekrutacjado przedszkoli odbywa siędrogą elektronicznąpoprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki

Wnioski można złożyć do maksymalnie trzech wybranych placówek. 

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami 

należy złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

Rekrutacja dzieci urodzonych w roku 2013 do obwodowych oddziałów przedszkolnychw szkołach podstawowych prowadzona jest bezpośrednio w szkołach.

 

 

W procesie rekrutacji uwzględniane są kryteria związane z sytuacją rodzinną i zdrowotną, wskazane w ustawie prawo oświatowe jeśli ich zastosowanie nie da ostatecznego rozstrzygnięcia, kryteria ustalone przez Radę Gminy Komorniki w uchwale nr XXXI/323/2017
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Komorniki oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.